แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561


 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

https://cmmu.mahidol.ac.th* ส่วนที่ 1 : สถานภาพของผู้ทำแบบสอบถาม
* ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์
  ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. การออกแบบเว็บไซต์
2. ความง่ายในการใช้งาน
3. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล/เนื้อหา/หน้าเว็บเพจ
4. พบสิ่งที่ต้องการค้นหา
ส่วนที่ 3 : หมวดหมู่เว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าชมบ่อย
Check any that apply
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเว็บไซต์